ചന്ദ്രക്കീറിന്റെ പൊലിവുകൾ – ശഫീഖ് വഴിപ്പാറ
Instagram