1980,റമളാന്‍ 17 നാണ് ഭാഷാസ0മരം നടന്നത്.-കയ്യൊപ്പ്അക്കൊമഡേഷന്‍,ഡിക്ലറേഷന്‍,ക്വാളിഫിക്കേഷന്‍ എന്നിവക്കെതിരായിരുന്നു സമരം….

Instagram