ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് , പുസ്തകം 57, ലക്കം 26 ,ഏപ്രില്‍ 6-12 /നോവല്‍ / വിവര്‍ത്തനം / മീര്‍സാ മുഹമ്മദ് ഹാദി റുസ്വാ

Instagram