്‌പൊലിമ കുറയാത്ത പ്രവാചകന്‍തൂലിക- 2004 മെയ്, പുസ്തകം 3 ലക്കം 10, പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നബി(സ)

Instagram