ഹിജ്‌റാ വര്ഷംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 4, ഇസ്‌ലാമി ചരിത്രം, മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ), ഹിജ്‌റ, കാലഗണന, കലണ്ടര്‍, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram