ഹാ, ബുഷേ; അഹോ ബുഷേതൂലിക- 2006 ജനുവരി പുസ്തകം 5 ലക്കം 5, ജോര്‍ജ് ബുഷ്

Instagram