ഹാജി മലങ്ക്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 6, 1970 ജൂണ്‍ 20 പേജ് 24 / യാത്രാവിവരണം, അബ്ദുറഹ്്മാന്‍ മലങ്ക്

Instagram