ഹസ്‌റത്ത് ഹൂദ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ഓഗസ്റ്റ് 20, പേജ് 21 / ചരിത്രം, പ്രവാചകന്മാര്‍, ഇസ്്‌ലാം

Instagram