ഹസ്‌റത്ത് ഹാജി അബ്ദുറഹ്്മാന്‍ മലങ്ക്.നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ജൂലൈ 20, പേജ് 26 / യാത്രാവിവരണം, അബ്ദുറഹ്്മാന്‍ മലങ്ക്, ഹാജി മലങ്ക്

Instagram