ഹസ്‌റത്ത് നൂഹ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 4, 1970 ഏപ്രില്‍ 20, പേജ് 24 / വ്യക്തി, സ്മരണ

Instagram