ഹസ്രത്ത് ഉമര്‍ (റ)നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 8, 1969 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 20. കവിത, വ്യക്തിസ്മരണ, ഉമര്‍ (റ).

Instagram