ഹസ്രത്ത് ഇദ്‌രീസ്.നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 3, 1970 മാര്ച്ച് 20, പേജ് 18 / വ്യക്തി, സ്മരണ

Instagram