ഹരിത താരകങ്ങള്‍ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന ഈ പ്രയാണ വീഥിയില്‍തൂലിക- 2004 സെപ്തംനബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 2, മുസ്ലിംലീഗ്

Instagram