ഹജ്ജ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 3, കര്മ്മവശാസ്ത്രം, ഹജ്ജ്.

Instagram