സൗഹൃദംതൂലിക- 2006 ഏപ്രില്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 9, കവിത

Instagram