സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രഥമ സംരംഭംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 9, 1969 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 19, ചരിത്രം, സ്വാതന്ത്ര്യസമരം, ശിപായി.

Instagram