സ്വര്ണ്ണ ത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും സകാത്ത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 7, 1977 ജൂലൈ, പേജ് 7, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, സകാത്ത്.

Instagram