സ്പനം കാണുന്നത് ഏതു ഭാഷയിലാണെന്ന് മറന്നു പോയവര്‍മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ് / വായന / മഹ്മദൂദ് ദര്‍വീഷ്

Instagram