സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ വലിയ മനുഷ്യന്‍ചന്ദ്രിക സ്വാതന്ത്രദിന വിശേഷപ്പതിപ്പ് 1994 / വ്യക്തി സ്മരണ / ബഷീര്‍

Instagram