സ്ത്രീധനം ഇസ്‌ലാമിന്റെ ദൃഷ്ടിയില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 8, ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 7. കര്‍മ്മശാസ്ത്രം, സ്ത്രീധനം.

Instagram