സ്ത്രീകള്‍ സൂക്ഷിക്കുകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 14, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, സ്ത്രീ.

Instagram