സ്ത്രീകളൊരിക്കലും ചരിത്രരചനയുടെ അമരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / അഭിമുഖം , ഡോ ഹാതൂന്‍ അല്ഫാസിം

Instagram