സ്ത്രീകളും ജുമുഅയും ജമാഅത്തുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 11, 1975 നവംബര്‍ 20, പേജ് 6, കര്മ്മശാസ്ത്രം.

Instagram