സെന്‍സിബ്ള്‍ സിനിമകള്‍ ചെയ്യാനാ‌ണ് എനിക്കിഷ്ടംമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / അഭിമുഖം , റഹ്മാന്‍

Instagram