സെക്കന്തറാബാദിലെ സൂഫിതൂലിക- 2005 മെയ്, പുസതകം 4 ലക്കം 10, ഒ.വി വിജയന്‍

Instagram