സൂതികയുടെ മകല്ലംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 21 / വൈദ്യം, പ്രസവം

Instagram