സുഹൃത്തേ, ഒന്ന് നില്ക്കൂനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 10, 1970 ഒക്ടോബര്‍ 20, പേജ് 12 / സമൂഹം, വിമര്ശസനം, ഉപദേശം

Instagram