സുഹൃത്തുക്കള്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 19, ഇസ്‌ലാം, സാരോപദേശം

Instagram