സുല്‍ത്താനോടുള്ള അനാദരവിന് പത്തുവര്‍ഷംതൂലിക- 2004 ജൂലൈ, പുസതകം 3 ലക്കം 12, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍

Instagram