സുന്നി ടൈസിന്റെ സ്വാഗതാര്ഹമായ നീക്കംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 8, ലക്കം 2, 1975 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 3, കേരള ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram