സുന്നി ടൈംസ് എന്തിന് നിര്ത്തി ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 16, മതം, പ്രസ്ഥാനം, പ്രസിദ്ധീകരണം.

Instagram