സി.പി.എമ്മിന്റെ നിഗൂഢ അജന്‍ഡകള്‍തൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, സി.പി.എം, അജണ്ടകള്‍

Instagram