സി.പി.എം-പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രായോഗികതയും ഏറ്റുമുട്ടുന്നുതൂലിക- 2006 ജനുവരി പുസ്തകം 5 ലക്കം 5, സി.പി എം

Instagram