സി.പി എം കേരളത്തെ എന്തുചെയ്യും അഥവാ സി.പി എമ്മിനെ പഠിക്കുമ്പോള്‍തൂലിക- 2006 മാര്‍ച്ച് പുസ്തകം 5 ലക്കം 8, സി.പി.എം കേരളത്തില്‍

Instagram