സി.എച്ച്‌നെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍തൂലിക-സി.എച്ച് സ്‌പെഷ്യല്‍, 2006 സപ്തംമ്പര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 2, സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ

Instagram