സി.എച്ചിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകളുമായി കാലികറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലമലപ്പുറം മുദ്രകള്‍  

Instagram