സി.എച്ചിനായ് സമര്‍പ്പിക്കട്ടെതൂലിക-സി.എച്ച് സ്‌പെഷ്യല്‍, 2006 സപ്തംമ്പര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 2, സി.എച്ച് മുഹമ്മദ്‌കോയ, കവിത

Instagram