സാമൂഹിക നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ മുസ്ലിംലീഗിന് പത്തരമാറ്റിന്റെ തിളക്കംതൂലിക- 2006 മാര്‍ച്ച് പുസ്തകം 5 ലക്കം 8, മുസ്ലിംലീഗ്

Instagram