സല്ക്കര്മോപദേശവും ദുര്മാര്ഗ്ഗനിരോധനവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 9, 1969 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 7, ഇസ്‌ലം, അധ്യാപനം.

Instagram