സലീം മാസ്റ്റര്‍ കര്‍മ്മ ധന്യനായ ജീവിതംതൂലിക- 2006 ജൂണ്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 11, സലീം മാസ്റ്റര്‍

Instagram