സയ്യിദ് അഹ്മദ് ശഹീദ്തൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, സയ്യിദ് അഹ്മദ് ശഹീദ്, മതവും രാഷ്ട്രീയവും

Instagram