സയ്ദ് ഫരീദ് അല്‍ അത്താസ്ബൗദ്ധിക വിപ്ലവമാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന അക്കാദമിക പ്രതിസന്ധികള്‍ അക്കാദമിക ആശ്രിതത്വം  

Instagram