സമുദ്രം ഔദാര്യത്തിന്റെ കലവറനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 24, സമുദ്രം, പഠനം

Instagram