സമുദായത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം നേതാക്കള്‍ കണ്ണുതുറക്കട്ടെ!നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 22 / രാഷ്ട്രീയം, മുസ്്‌ലിം രാഷ്ട്രീയം

Instagram