സമുദായത്തിലെ അടിക്കല്ല്തൂലിക-സി.എച്ച് സ്‌പെഷ്യല്‍, 2006 സപ്തംമ്പര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 2, എം.ആര്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍, എന്‍.വി

Instagram