സമാധാനം എവിടെതൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, സമാധാനം

Instagram