സമസ്തയുടെ ആധുനീകരണംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 2, 1977 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 3, പ്രസ്ഥാനം, സമസ്ത.

Instagram