സന്ദര്‍ശനംതൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, കവിത

Instagram