സത്യവിശ്വാസം പുരോഗതിയുടെ ഉറവിടംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 10 1980 നവംബര്‍ പേജ് 20, ഇസ്‌ലാം, പഠനം

Instagram