സജ്ജമാണീ സംഘം-കയ്യൊപ്പ്കഴിഞ്ഞ ആറു പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു അദ്ധ്യാപിക സംഘടനയാണ് കെ.എ.ടി.എഫ്

Instagram